Warunki gwarancji

Vilarte Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kowalach 80-180 Kowale ul. Magnacka 15, udziela gwarancji na następujących warunkach:

1. Okres gwarancji:

Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu produktu i wynosi:

 • Ceramika sanitarna – 10 lat na powłokę ceramiczną, wymiary, stałość koloru
 • Akcesoria łazienkowe, deski, armatura, zawory, brodziki sanitarne – 2 lata
 • Meble – 2 lata na wady fabryczne, prawidłowe funkcjonowanie prowadnic i zawiasów
 • Kabiny prysznicowe 5 lat
 • Gwarancja dotyczy tylko wyrobów zarejestrowanych lub oznaczonych przez firmę Vilarte Polska Sp. z o.o.
 • Podstawą do złożenia reklamacji na produkty jest Karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu (paragon, rachunek, faktura).
 • Reklamacje należy zgłaszać bezpośrednio w miejscu zakupu produktu.
 • Rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym zgłoszenie reklamacyjne wpłynęło do Autoryzowanego Serwisu Vilarte Polska Sp. z o.o. Uznane przez serwis wady wyrobów ujawnione i zgłoszone w okresie gwarancyjnym zostaną usunięte w ciągu 30 dni licząc od dnia rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.
 • Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas między dniem zgłoszenia reklamacji a dniem wykonania naprawy. W przypadku wymiany produktu na nowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia produktu wolnego od wad.
 • Decyzję o sposobie naprawy podejmuje wyłącznie Autoryzowany Serwis Vilarte Polska Sp. z o.o.
 • Wymienione wadliwe części przechodzą na własność Vilarte Polska Sp. z o.o.
 • Naprawy gwarancyjne wykonywane są na miejscu u klienta w terminie ustalonym telefonicznie lub w inny sposób, jeżeli nie postanowiono inaczej.

2. Ograniczenia gwarancji:

Użytkowanie wyrobu powinno się odbywać zgodnie z instrukcją eksploatacji. W każdym przypadku gwarancji udzielonej przez Vilarte Polska Sp. z o.o. nie podlegają:

 • Wady wynikłe na skutek niezgodnego z instrukcją montażu i eksploatacji produktu.
 • Zniszczenia bądź uszkodzenia produktu podczas transportu.
 • Wady powstałe na skutek nieprzestrzegania warunków eksploatacji i montażu produktu podanych w instrukcji obsługi.
 • Uszkodzenia produktu wynikłe w skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie.
 • Użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.
 • Uszkodzenia produktu wynikłe wskutek osadzania się kamienia oraz wykorzystania ziarnistych środków czyszczących.
 • Wady wynikłe wskutek zastosowania nieoryginalnych części.
 • Wszelkie uszkodzenia mechaniczne np. uderzenia, obicia, zarysowania.
 • Części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania produktu (np. uszczelki, rolki, uchwyty, suwaki).
 • Inne elementy wyrobu w przypadku gdy uszkodzenie wynika z ich naturalnego zużycia.
 • Wady i uszkodzenia powstałe z winy użytkownika
 • Wyroby z wystaw ekspozycyjnych

3. Zasady użytkowania mebli:

 • Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Meble należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. Temperatura powietrza w pomieszczeniach powinna mieścić się w granicach od +15 do +30oC.
 • Wymagane jest równe ustawienie (wypoziomowanie mebli).
 • Należy unikać kontaktu polakierowanych powierzchni z wysokimi temperaturami i rozpuszczalnikami. Czynniki te mogą wpłynąć na uszkodzenie powłoki lakierowanej objawiające się w postaci odbarwień i zmatowień.

Uwaga!

W celu dodatkowego zabezpieczenia szafki przed wodą i wilgocią należy w miejscu styku szafki z umywalką zastosować fugę silikonową wykonaną zgodnie z „INSTRUKCJĄ SILIKONOWANIA SZAFKI POD UMYWALKĘ”

4. Zasady konserwacji mebli:

 • Meble należy czyścić suchą lub lekko wilgotną miękką tkaniną, po czym należy powierzchnie czyszczone wytrzeć do sucha.
 • Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powłok lakierniczych spowodowanych użyciem środków chemicznych. Dopuszcza się stosowanie środków czyszczących dostępnych w handlu, pod warunkiem ich wcześniejszego sprawdzenia na powłokach lakierniczych w miejscach niewidocznych.

5. Uwagi:

Użytkowanie wyrobu powinno się odbywać zgodnie z instrukcją eksploatacji. W każdym przypadku gwarancji udzielonej przez Vilarte Polska Sp. z o.o. nie podlegają:

 • Karta gwarancyjna bez wpisanej daty sprzedaży, dołączonego dowodu zakupu, czytelnego stempla sklepu jest nieważna.
 • W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu użytkownik pokrywa koszt dojazdu.

Firma Vilarte Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z montażu niezgodnego z instrukcją, a przede wszystkim spowodowane montażem uniemożliwiającym łatwy, bezkolizyjny demontaż wyrobu. Vilarte Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wobec osób i mienia powstałych wskutek okoliczności wymienionych w punkcie 2.
Produkt zakupiony z tzw. ekspozycji nie podlega reklamacji z tytułu gwarancji.
Producent nie ponosi kosztów demontażu lub uszkodzenia elementów utrudniających dostęp do wyrobu (np. glazury, czy innych materiałów zastosowanych do zabudowy produktu) ani kosztów przywrócenia tych elementów do stanu początkowego po naprawie gwarancyjnej.
Autoryzowany Serwis Vilarte Polska Sp. z o.o.

Karta gwarancyjna PDF: